stanovy ČIP

Stanovy Čínského institutu Praha

STANOVY
občanského sdružení
Čínský institut Praha

čl. I
Název a sídlo, působnost a charakter sdružení
1) Název sdružení je: Čínský institut Praha (dále jen ”sdružení”);
2) Sídlem sdružení je Praha — adresa: Soukenická 14, Praha 1, 110 00
3) Sdružení působí na celém území České republiky
4) Charakter sdružení — sdružení je občanské sdružení založené podle zákona č. 83/1990 Sb., v němž se sdružují především zájemci o čínskou civilizaci, kulturu a výuku čínského jazyka. Tento zájem není chápán jen v pasívní rovině, ale členové sdružení se snaží o aktivní šíření a zpřístupňování informací ze všech oblastí současné čínské společnosti. Děje se tak prostřednictvím nejrůznějších aktivit jak ve vnitřní struktuře sdružení, tak ve vnějším působení v různých sférách české společnosti.


čl. II
Cíle činnosti
Cíle sdružení jsou
— shromažďování, zpracovávání, vyhodnocování a poskytování informací o současné čínské společnosti a jejím vývoji
— shromažďování, zpracovávání, vyhodnocování a poskytování informací o kulturním rozvoji a domácích i zahraničních aktivitách na tomto poli
— výuka čínského jazyka na různých úrovních v rámci mimoškolních aktivit a vzdělávání dospělých včetně seniorských kurzů
— výuka českého jazyka na různých úrovních pro čínsky mluvící občany  
— profesní sdružování expertů a odborníků působících v nejrůznějších oblastech s vazbou na čínskou společnost jak v Číně samotné, tak i v zahraničních čínských komunitách
— formování specializovaných útvarů a odborných sekcí se specifickým zaměřením
— navázání kontaktů s čínskými partnery za účelem výměny zkušeností, podpory odborných stáží a výměny kulturních aktivit
— vydávání, propagace a šíření čínské literatury včetně učebních textů, materiálů a pomůcek
— organizace výměnných zájezdů dětí a mládeže obou zemí
— organizace poznávacích zájezdů do Číny pro dospělé se zvláštním zřetelem na seniory
— pořádání poznávacích zájezdů do zemí s výrazným čínským kulturním vlivem
— zakládání a rozvoj profesních a regionálních Čínských klubů v celé ČR, jejichž úkolem je šíření aktivit sdružení

 


čl. III
Náplň a formy činnosti

1) Náplň činnosti se řídí jednotlivými body obsaženými v čl. II - Cíle činnosti.

2) Hlavní formou dosahování cílů sdružení je
— zformování platformy pro vybudování informační základny a vytvoření komunikačních kanálů zajišťujících přísun informací od zdroje k uživateli
— organizace lektorského týmu zajišťujícího kvalitní výuku čínského jazyka
— organizace lektorského týmu zajišťujícího kvalitní výuku českého jazyka pro čínsky mluvící občany
— nábor frekventantů výuky čínštiny pro děti, mládež i dospělé
— budování členské základny ve formě individuálního i kolektivního členství
— formování profesních i regionálních Čínských klubů akviziční činností v různých profesních odvětvích i regionech
— budování kontaktů s čínskými partnery za účelem úzké spolupráce v oblasti kultury, školství, obchodu a průmyslu
— formování týmu organizátorů poznávacích a výměnných zájezdů mezi zájemci z Číny a ČR
— kooperace s jinými sdruženími podobného charakteru
— organizování kulturních akcí, pracovních a společenských setkání v čínsko-českém duchu v souladu s cíli sdružení
— osvětová činnost

3) Další formy a konkretizaci činnosti stanoví členská schůze.


čl. IV
Členství ve sdružení
1) Členem sdružení může jak fyzická osoba starší 15 let (individuální členství), tak právnická osoba (kolektivní členství).
2) Přihlášku ke členství přijímá předsednictvo sdružení. Pro přijetí člena je potřeba souhlas většiny předsednictva.
3) Zakládajícím členem sdružení je fyzická osoba, která se účastní činnosti přípravného výboru a proti jejímuž členství nebyly vzneseny odůvodněné námitky ze strany ostatních osob účastnících se činnosti přípravného výboru.
4) Členství zaniká
— doručením písemného oznámení člena o vystoupení předsednictvu sdružení
— rozhodnutím členské schůze o vyloučení
— nezaplacením členských příspěvků ve dvou po sobě následujících letech
— úmrtím, zánikem právnické osoby — člena sdružení, zánikem sdružení
 
5) Člen má právo
— účastnit se činnosti sdružení a jeho orgánů a být o této činnosti informován
— účastnit se členské schůze, volit orgány sdružení a být do nich volen
— předkládat návrhy, podněty a připomínky k činnosti sdružení
— podílet se na stanovování cílů a forem činnosti sdružení


6) Člen má povinnost
— dodržovat tyto stanovy a jednat v souladu s cíly sdružení
— platit členské příspěvky ve stanovených termínech

7) Výši členských příspěvků stanoví předsednictvo sdružení.čl. V
Orgány sdružení
Orgány sdružení jsou
— členská schůze
— předsednictvo a předseda sdružení
— revizor sdružení


čl. VI
Členská schůze
1) Členská schůze je nejvyšším orgánem sdružení, schází se nejméně jednou ročně.
2) Členskou schůzi svolává předsednictvo sdružení. Členská schůze je usnášeníschopná, je-li přítomna alespoň polovina členů sdružení. Nesejde-li se usnášeníschopná členská schůze, svolá předsednictvo sdružení nejpozději do jednoho měsíce náhradní členskou schůzi, tato je usnášeníschopná bez ohledu na počet přítomných členů. Členská schůze přijímá rozhodnutí hlasováním. Pro přijetí rozhodnutí je potřeba souhlas nadpoloviční většiny přítomných členů.
3) Členskou schůzi svolá předsednictvo sdružení také požádá-li o to (písemně) 1/3 členů sdružení a to ve lhůtě do jednoho měsíce, není-li v žádosti uvedena lhůta pozdější.
4) Členská schůze
— schvaluje stanovy sdružení a jejich změny, rozhoduje o zániku sdružení; pro přijetí těchto rozhodnutí je potřeba 2/3 většiny přítomných členů sdružení
— volí předsednictvo sdružení a revizora
— schvaluje rozpočet, zprávu o činnosti, zprávu o hospodaření za minulé období a revizní zprávu
— rozhoduje o vyloučení člena
— určuje formy a konkretizaci činnosti pro další období


čl. VII
Předsednictvo a předseda sdružení, jednání jménem sdružení
1) Předsednictvo sdružení je tří až pětičlenné, jeho funkčním obdobím je pět roků. Ze svého středu volí předsedu sdružení a pokladníka. Činnost předsednictva sdružení řídí předseda sdružení, jeho hlas rozhoduje v případě rovnosti hlasů (při sudém počtu přítomných).
2) Předsednictvo sdružení řídí sdružení v období mezi členskými schůzemi. Předsednictvo sdružení
— na nejbližší schůzi projedná věc, požádá-li o to člen sdružení
— připravuje zprávu o činnosti za minulé období, návrh rozpočtu na další období, případné změny stanov, návrh cílů další činnosti
3) Předseda sdružení je statutárním orgánem sdružení. Jménem sdružení dále jednají předsedou pověření členové sdružení. Osoby oprávněné jednat jménem sdružení mohou udělit plnou moc k zastupování další osobě.

 


čl. VIII
Revizor sdružení
1) Kontroluje činnost sdružení, především jeho hospodaření a plnění rozhodnutí členské schůze; jeho funkčním obdobím je pět roků.
2) Připravuje revizní zprávy a posudek návrhu výroční zprávu, které předkládá členské schůzi.čl. IX
Zásady hospodaření
1) Sdružení je neziskovou organizací. Příjmy tvoří individuální a kolektivní členské příspěvky,  případné příjmy mohou tvořit dary, dotace a granty, které budou používány na činnost sdružení.
2) Výdaje sdružení jsou zaměřeny na uskutečňování cílů sdružení v souladu s formami činností podle těchto stanov a rozpočtem sdružení.

 


čl. X
Zánik sdružení
V případě zániku sdružení rozhodne po vypořádání všech práv a závazků, které sdružení za svého trvání nabylo, o majetkovém vypořádání členská schůze.


Registrace provedena
dne 7.10.2008
pod č.j. VS/1 – 1/73080/08-R
IČO 22721410

Ministerstvo vnitra Česká republika


Staňte se členy našeho institutu a získejte slevy na naše kurzy i publikace!