stanovy ČIP

Stanovy Čínského institutu Praha, z.s.

STANOVY zapsaného spolku Čínský institut Praha


čl. I
Název a sídlo, působnost a charakter spolku

1) Název spolku je: Čínský institut Praha, z.s. (dále jen ”spolek”)

2) Sídlem spolku je Praha — adresa: Soukenická 14, Praha 1, 110 00

3) Spolek působí na celém území České republiky

4) Charakter spolku — spolek je občanský spolek založený podle § 214 - 302 zákona č. 89/212 Sb., v němž se sdružují především zájemci o čínskou civilizaci, kulturu a výuku čínského jazyka. Tento zájem není chápán jen v pasívní rovině, ale členové spolku se snaží o aktivní šíření a zpřístupňování informací ze všech oblastí současné čínské společnosti. Děje se tak prostřednictvím nejrůznějších aktivit jak ve vnitřní struktuře spolku, tak ve vnějším působení v různých sférách české společnosti.

čl. II
Cíle činnosti

Cíle spolku jsou

— shromažďování, zpracovávání, vyhodnocování a poskytování informací o současné čínské společnosti a jejím vývoji
— shromažďování, zpracovávání, vyhodnocování a poskytování informací o kulturním rozvoji a domácích i zahraničních aktivitách na tomto poli
— výuka čínského jazyka na různých úrovních v rámci mimoškolních aktivit a vzdělávání dospělých včetně seniorských kurzů
— výuka českého jazyka na různých úrovních pro čínsky mluvící občany  
— profesní sdružování expertů a odborníků působících v nejrůznějších oblastech s vazbou na čínskou společnost jak v Číně samotné, tak i v zahraničních čínských komunitách
— formování specializovaných útvarů a odborných sekcí se specifickým zaměřením
— navázání kontaktů s čínskými partnery za účelem výměny zkušeností, podpory odborných stáží a výměny kulturních aktivit
— vydávání, propagace a šíření čínské literatury včetně učebních textů, materiálů a pomůcek
— organizace výměnných zájezdů dětí a mládeže obou zemí
— organizace poznávacích zájezdů do Číny pro dospělé se zvláštním zřetelem na seniory
— pořádání poznávacích zájezdů do zemí s výrazným čínským kulturním vlivem
— zakládání a rozvoj profesních a regionálních Čínských klubů v celé ČR, jejichž úkolem je šíření aktivit spolku

čl. III
Náplň a formy činnosti

1) Náplň činnosti se řídí jednotlivými body obsaženými v čl. II - Cíle činnosti.
2) Hlavní formou dosahování cílů spolku je
— zformování platformy pro vybudování informační základny a vytvoření komunikačních kanálů zajišťujících přísun informací od zdroje k uživateli
— organizace lektorského týmu zajišťujícího kvalitní výuku čínského jazyka
— organizace lektorského týmu zajišťujícího kvalitní výuku českého jazyka pro čínsky mluvící občany
— nábor frekventantů výuky čínštiny pro děti, mládež i dospělé
— budování členské základny ve formě individuálního i kolektivního členství
— formování profesních i regionálních Čínských klubů akviziční činností v různých profesních odvětvích i regionech
— budování kontaktů s čínskými partnery za účelem úzké spolupráce v oblasti kultury, školství, obchodu a průmyslu
— formování týmu organizátorů poznávacích a výměnných zájezdů mezi zájemci z Číny a ČR
— kooperace s jinými spolky podobného charakteru
— poskytování servisních služeb, pomoci a poradenství
— organizování kulturních akcí, pracovních a společenských setkání v čínsko-českém duchu v souladu s cíli spolku
— osvětová činnost
3) Další formy a konkretizaci činnosti stanoví členská schůze.

 

čl. IV
Členství ve spolku

1) Členem spolku může jak fyzická osoba starší 15 let (individuální členství), tak právnická osoba (kolektivní členství).
2) Přihlášku ke členství přijímá předsednictvo spolku. Pro přijetí člena je potřeba souhlas většiny předsednictva.
3) Zakládajícím členem spolku je fyzická osoba, která se účastní činnosti přípravného výboru a proti jejímuž členství nebyly vzneseny odůvodněné námitky ze strany ostatních osob účastnících se činnosti přípravného výboru.
4) Členství zaniká
— doručením písemného oznámení člena o vystoupení předsednictvu spolku
— rozhodnutím členské schůze o vyloučení
— nezaplacením členských příspěvků ve dvou po sobě následujících letech
— úmrtím, zánikem právnické osoby — člena spolku, zánikem spolku
5) Člen má právo
— účastnit se činnosti spolku a jeho orgánů a být o této činnosti informován
— účastnit se členské schůze, volit orgány spolku a být do nich volen
— předkládat návrhy, podněty a připomínky k činnosti spolku
— podílet se na stanovování cílů a forem činnosti spolku

6) Člen má povinnost
— dodržovat tyto stanovy a jednat v souladu s cíly spolku
— platit členské příspěvky ve stanovených termínech
7) Výši členských příspěvků stanoví předsednictvo spolku.

 

čl. V
Orgány spolku

Orgány spolku jsou
— členská schůze
— předsednictvo a předseda spolku
— revizor spolku

čl. VI
Členská schůze

1) Členská schůze je nejvyšším orgánem spolku, schází se nejméně jednou ročně.
2) Členskou schůzi svolává předsednictvo spolku. Členská schůze je usnášeníschopná, je-li přítomna alespoň polovina členů spolku. Nesejde-li se usnášeníschopná členská schůze, svolá předsednictvo spolku nejpozději do jednoho měsíce náhradní členskou schůzi, tato je usnášeníschopná bez ohledu na počet přítomných členů. Členská schůze přijímá rozhodnutí hlasováním. Pro přijetí rozhodnutí je potřeba souhlas nadpoloviční většiny přítomných členů.
3) Členskou schůzi svolá předsednictvo spolku také v případě, že o to požádá (písemně) 1/3 členů spolku a to ve lhůtě do jednoho měsíce, není-li v žádosti uvedena lhůta pozdější.
4) Členská schůze
— schvaluje stanovy spolku a jejich změny, rozhoduje o zániku spolku; pro přijetí těchto rozhodnutí je potřeba 2/3 většiny všech členů spolku
— volí předsednictvo spolku a revizora
— schvaluje rozpočet, zprávu o činnosti, zprávu o hospodaření za minulé období a revizní zprávu
— rozhoduje o vyloučení člena
— určuje formy a konkretizaci činnosti pro další období

čl. VII
Předsednictvo a předseda spolku, jednání jménem spolku

1) Předsednictvo spolku je tří až pětičlenné, jeho funkčním obdobím je deset roků. Ze svého středu volí předsedu spolku a pokladníka. Činnost předsednictva spolku řídí předseda spolku, jeho hlas rozhoduje v případě rovnosti hlasů (při sudém počtu přítomných).
2) Předsednictvo spolku řídí spolek v období mezi členskými schůzemi. Předsednictvo spolku
— na nejbližší schůzi projedná věc, požádá-li o to člen spolku
— připravuje zprávu o činnosti za minulé období, návrh rozpočtu na další období, případné změny stanov, návrh další činnosti
3) Předseda spolku je statutárním orgánem spolku. Jménem spolku dále jednají předsedou pověření členové spolku. Osoby oprávněné jednat jménem spolku mohou udělit plnou moc k zastupování další osobě.

 

čl. VIII
Revizor spolku

1) Kontroluje činnost spolku, jeho hospodaření a plnění rozhodnutí členské schůze; jeho funkčním obdobím je deset roků.
2) Připravuje revizní zprávy a posudek návrhu výroční zprávu, které předkládá členské schůzi.


čl. IX
Zásady hospodaření

1) Spolek je neziskovou organizací. Případné příjmy mohou tvořit dary, dotace a granty, které budou používány na činnost spolku. Dalšími příjmy mohou být příjmy z činnosti, která je v souladu s cíli spolku. Spolek může uzavřít smlouvu o spolupráci s právnickou či fyzickou osobou pro finanční zajištění svých aktivit.
2) Výdaje spolku jsou zaměřeny na uskutečňování cílů spolku v souladu s formami činností podle těchto stanov a rozpočtem spolku.

 

čl. X
Okolnosti zániku spolku

V případě zániku bude případný zbylý majetek po likvidaci předán na základě rozhodnutí členské schůze neziskové právnické osobě, jejíž cíle jsou blízké cílům spolku.


Registrace provedena
dne 7.10.2008
pod č.j. VS/1 – 1/73080/08-R
IČO 22721410

Ministerstvo vnitra Česká republika


Staňte se členy našeho institutu a získejte slevy na naše kurzy i publikace!